Previous
Next

اطلاعات عمومی نمایشگاه

سوابق نمایشگاهی

رزومه

معرفی پرسنل

به شرکت جم ایده مطرح خوش آمدید

اصولا مشخص کردن هدف یک اقدام مجزا یا انفرادی نیست بلکه مجموعه ای از فعالیتهایی است که باید برای رسیدن به مقصود انجام گیرد. لذا وقتی هدف مشخص شد، تخصیص منابع به سادگی انجام خواهد گرفت.
از آنجايي که نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات و تحقق هدفهای اقتصادی در جهان معاصر محسوب می شوند، اغلب صادر کنندگان در کشور هاي مختلف دنیا با برنامه ریزی و تدارک قبلی، از این ابزار موثر برای پیشبرد فروش و پیشرفت خود استفاده می کنند. لذا موفقیت در یک نمایشگاه اثرات اقتصادی مختلفی برای صادر کنندگان در بر دارد که با تعیین سیاستها و اهداف کلان و برنامه ریزی مدون می توان به دستاوردهای اقتصادی مهمی برای بنگاه تولیدی و کشور دست یافت.

  • ویدیو یک
  • ویدیو دو
  • ویدیو سه
  • ویدیو چهار

توضیح در مورد ویدئو اول :

اصولا مشخص کردن هدف یک اقدام مجزا یا انفرادی نیست بلکه مجموعه ای از فعالیتهایی است که باید برای رسیدن به مقصود انجام گیرد. لذا وقتی هدف مشخص شد، تخصیص منابع به سادگی انجام خواهد گرفت.از آنجايي که نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات و تحقق هدفهای اقتصادی در جهان معاصر محسوب می شوند، اغلب صادر کنندگان در کشور هاي مختلف دنیا با برنامه ریزی و تدارک قبلی، از این ابزار موثر برای پیشبرد فروش و پیشرفت خود استفاده می کنند. لذا موفقیت در یک نمایشگاه اثرات اقتصادی مختلفی برای صادر کنندگان در بر دارد که با تعیین سیاستها و اهداف کلان و برنامه ریزی مدون می توان به دستاوردهای اقتصادی مهمی برای بنگاه تولیدی و کشور دست یافت.

توضیح در مورد ویدئو دوم :

اصولا مشخص کردن هدف یک اقدام مجزا یا انفرادی نیست بلکه مجموعه ای از فعالیتهایی است که باید برای رسیدن به مقصود انجام گیرد. لذا وقتی هدف مشخص شد، تخصیص منابع به سادگی انجام خواهد گرفت.از آنجايي که نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات و تحقق هدفهای اقتصادی در جهان معاصر محسوب می شوند، اغلب صادر کنندگان در کشور هاي مختلف دنیا با برنامه ریزی و تدارک قبلی، از این ابزار موثر برای پیشبرد فروش و پیشرفت خود استفاده می کنند. لذا موفقیت در یک نمایشگاه اثرات اقتصادی مختلفی برای صادر کنندگان در بر دارد که با تعیین سیاستها و اهداف کلان و برنامه ریزی مدون می توان به دستاوردهای اقتصادی مهمی برای بنگاه تولیدی و کشور دست یافت.

توضیح در مورد ویدئو سوم :

اصولا مشخص کردن هدف یک اقدام مجزا یا انفرادی نیست بلکه مجموعه ای از فعالیتهایی است که باید برای رسیدن به مقصود انجام گیرد. لذا وقتی هدف مشخص شد، تخصیص منابع به سادگی انجام خواهد گرفت.از آنجايي که نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات و تحقق هدفهای اقتصادی در جهان معاصر محسوب می شوند، اغلب صادر کنندگان در کشور هاي مختلف دنیا با برنامه ریزی و تدارک قبلی، از این ابزار موثر برای پیشبرد فروش و پیشرفت خود استفاده می کنند. لذا موفقیت در یک نمایشگاه اثرات اقتصادی مختلفی برای صادر کنندگان در بر دارد که با تعیین سیاستها و اهداف کلان و برنامه ریزی مدون می توان به دستاوردهای اقتصادی مهمی برای بنگاه تولیدی و کشور دست یافت.

توضیح در مورد ویدئو سوم :

اصولا مشخص کردن هدف یک اقدام مجزا یا انفرادی نیست بلکه مجموعه ای از فعالیتهایی است که باید برای رسیدن به مقصود انجام گیرد. لذا وقتی هدف مشخص شد، تخصیص منابع به سادگی انجام خواهد گرفت.از آنجايي که نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات و تحقق هدفهای اقتصادی در جهان معاصر محسوب می شوند، اغلب صادر کنندگان در کشور هاي مختلف دنیا با برنامه ریزی و تدارک قبلی، از این ابزار موثر برای پیشبرد فروش و پیشرفت خود استفاده می کنند. لذا موفقیت در یک نمایشگاه اثرات اقتصادی مختلفی برای صادر کنندگان در بر دارد که با تعیین سیاستها و اهداف کلان و برنامه ریزی مدون می توان به دستاوردهای اقتصادی مهمی برای بنگاه تولیدی و کشور دست یافت.

دکتر محمد رضا یزدچی

فوق لیسانس علوم سیاسی

دکتر آرتو هوسپیان

فوق لیسانس علوم سیاسی

دکتر مریم زارعی

فوق لیسانس علوم سیاسی

دکتر نسیم یزدانی

فوق لیسانس علوم سیاسی